Đội ngũ > Hành Chính

Đội ngũ hành chính HTO Ocean EDU sẽ luôn có mặt để kết nối học viên, phụ huynh và trung tâm hoctiengducdedang.com

Mr.Nguyễn Anh Tuân

Chủ Tịch HĐQT

Mr.Vũ Đức Hùng

CEO - GĐ Điều Hành

Mr.Nguyễn Quốc Tuấn

EO - Giám Đốc đào tạo

Mr. Lê Quang Trực

Cố Vấn Đào Tạo